Dnes přesně v 9:00 hod. bude zahájena 11. schůze Senátu v aktuálním volebním období. Na pořadu jednání je mimo jiné návrh nového zákona o prevenci závažných havárií, diskutovaná novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, novela zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, obšírná novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví nebo novela zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Na 4. schůzi Senátu čekalo na senátory celkem jedenáct jednacích bodů. Dopoledne bylo celé vyhrazeno pro body ministra financí. Ten měl v Senátu padesáti procentní úspěšnost, když tři jeho návrhy zákonů senátoři schválili (zákon o cenách, zákon o působnosti orgánů Celní správy, a zákon, který mění další zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy). Naproti tomu k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonu rozpočtová pravidla a zákonu o dani z nemovitých věcí přijali senátoři pozměňovací návrhy a Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat na své lednové schůzi.

2. schůzi Senátu v 10. funkčním období zahájili senátoři projednáním žádosti prezidenta o vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu. Senátoři se k této žádosti vyjádřili kladně a tak JUDr. David Uhlíř doplnil počet ústavních soudců. Déle senátoři vzali na vědomí informaci o jednání Evropské Rady a dali souhlas k ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Srbskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Ve středu 14. ledna proběhla další řádná schůze senátního pléna. Mezi projednávanými legislativními tisky nechyběl ani návrh zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Prioritním úkolem tohoto tisku bylo zajistit kompatibilitu české právní úpravy s evropskými směrnicemi. Nicméně návrh, který dorazil do Senátu, byl dle názoru senátorů přísnější, než by bylo nutné. Rozhodli se jej proto vrátit poslancům zpět k projednání s pozměňovacím návrhem.

Na své 3. schůzi projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byla schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu zákona o spotřebních daních a o zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní), k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a k novele zákona o dani z přidané hodnoty však přijali pozměňovací návrhy. Protože je nezbytné, aby platili od 1. ledna 2015, bude je muset do konce roku ještě jednou projednat Poslanecká sněmovna a podepsat prezident republiky.

Ve středu 19.11. se Senát sešel na své ustavující schůzi, čímž bylo zahájeno 10. funkční období. V úvodu schůze složili všichni senátoři slib senátora. Senátoři si na této schůzi zvolili nové vedení, staronovým předsedou Senátu se stal Milan Štěch, ve funkci místopředsedů budou následující dva roky pracovat Ivo Bárek, Miluše Horská, Přemysl Sobotka a Zdeněk Škromach. Senátoři rovněž zřídili a ustavili všechny výbory a komise, které jsou stejné jako v minulém funkčním období.