19. schůze Senátu se konala ve dnech 19 - 20. března 2014.

Ve čtvrtek ráno senátoři zahájili jednání tím, že dali souhlas k ratifikaci Dohody o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, se kterou seznámil senátory ministr školství. Poté se senátoři věnovali bloku ministra financí, postupně schválili novely zákonů o volbách do Parlamentu České republiky a zákona o volbách do Evropského parlamentu, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, novelu zákona o evropské občanské iniciativě a novelu zákona o archivnictví a spisové službě. Potom dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Rovněž vyslovili předchozí souhlas s rozhodnutím Rady Evropské unie, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků. Následně pak přijali doporučení VEU ke Sdělení Komise o obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA.

 

V závěru schůze senátoři nejprve schválili dva senátní návrhy zákonů, které mění zákon o hmotné nouzi a postoupili je do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Vzali na vědomí Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013 a Zprávu o peticích postoupených Senátu. V posledním bodě jednání pak zařadili senátora Táborského do VZOB.

Odpolední jednání zahájila ministryně práce, která seznámila senátory s Doporučením Mezinárodní organizace práce - toto doporučení vzali senátoři na vědomí. Poté předstoupil před senátory ministr životního prostředí, který strávil v Senátu náročné a pracovní odpoledne. Senátoři nejprve schválili dvě novely zákonů - zákona o chemických látkách a zákona o obalech. Následně projednali Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ke kterým přijali doporučení VEU. Vzali na vědomí Zprávu o stavu životního prostředí v roce 2012 a dali souhlas k ratifikaci ratifikací Dohody mezi ČR a Andorrou o výměně informací v daňových záležitostech. Rovněž schválili senátní návrh zákona, který novelizuje zákon o odpadech a a postoupili ho do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. V samém závěru jednání pak přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V úvodu středečního jednání nejprve složil slib senátora pan Patrik Kunčar, který byl do Senátu zvolen v doplňovacích volbách za Tomia Okamuru, který se stal poslancem. Senátoři rovněž potvrdili ve funkcích předsedů výborů senátory Jaromíra Jermáře (předseda VVVK) a Františka Bublana (předseda VZOB).

Poté vystoupil poprvé na schůzi Senátu předseda vlády Bohuslav Sobotka, který nejprve seznámil senátory s pozicí vlády na nejbližší zasedání Evropské Rady a následně projednali Roční analýzu růstu 2014 - k oběma těmto materiálům senátoři přijali doporučující usnesení VEU. Dále pak vystoupil ministr zdravotnictví, který senátorům předložil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou senátoři schválili. Senátoři rovněž schválili novelu Jednacího řádu a postoupili ji do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. V posledním bodě dopoledního jednání byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů pan Zdeněk Bárta.