Schůze byla zahájena ve středu 22. října. Během dopoledne projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve dali souhlas k ratifikaci smlouvy se Slovenskou republikou o uznávání dokladů. Poté schválili tři zákony z pera ministerstva financí (zákon o léčivech, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotnických prostředcích). Zajímavý byl zejména průběh jednání o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ruší všechny zdravotnické poplatky. Následně Senát přijal doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Zelené knize o mobilním zdravotnictví. V rámci posledního dopoledního bodu senátoři přijali usnesení k nadcházejícímu jednání Evropské Rady.

 

Odpolední jednání bylo zahájeno schválením novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Po této novele následoval blok bodů ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž novela zákona o elektronických komunikacích, první bod z tohoto bloku, velmi zaujala senátory, kteří k této novele vedli velmi rozsáhlou rozpravu. Nakonec byl tento návrh zákona, stejně jako zákon o prekurzorech výbušnin, schválen. Poté senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke dvěma evropským materiálům – nejprve k bodu Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky a k Balíčku k pružnějším vízovým pravidlům. Následně dali senátoři souhlas k ratifikaci 4 mezinárodních smluv. Poslední čtyři body odpoledního jednání pak byly z dílny ministerstva práce a sociálních věcí a ke všem vedli senátoři velmi podrobnou obecnou rozpravu. Jednání Senátu se protáhlo nad čas předepsaný Jednacím řádem Senátu, ale jedině díky tomu se podařilo dokončit projednávání těchto bodů a všechny je schválit. Ve večerním jednání tak byly schváleny novely zákonů o sociálních službách, o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Dopoledne druhého dne schůze bylo plně vyhrazeno bodům z dílny ministerstva financí. Senátoři tak nejprve schválili novelu zákona o daních z příjmů a poté přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Další dva návrhy zákonů (zákon o dani z přidané hodnoty a zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu) senátoři schválili. Následovalo projednání novely zákona o auditorech a novely zákona o investičních společnostech, ke kterým byly přijaty pozměňovací návrhy. Posledním bodem dopoledního jednání pak byl Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, ke kterému senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Ve čtvrtek odpolední jednání zahájil svými body ministr vnitra, který předkládal novelu zákona o správních poplatcích, kterou senátoři schválili a Sdělení o návratové politice EU, ke kterému přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Poté senátoři přijali pozměňovací návrhy k zákonu o vojácích z povolání a vyslovili souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016. Dále schválili novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a novelu zákona o hnojivech. Následně přišli na řadu zákony předkládané poslanci. V tomto bloku senátoři schválili zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, novelu zákona o veterinární péči, novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Rovněž přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o soudních poplatcích. V samotném závěru poslední schůze 9. funkčního období pak ještě senátoři vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013, Informace komisí o činnosti za rok 2014 a Informace stálých delegací o jejich činnosti za celé 9. funkční období.

-das-