Ve středu 14. ledna proběhla další řádná schůze senátního pléna. Mezi projednávanými legislativními tisky nechyběl ani návrh zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Prioritním úkolem tohoto tisku bylo zajistit kompatibilitu české právní úpravy s evropskými směrnicemi. Nicméně návrh, který dorazil do Senátu, byl dle názoru senátorů přísnější, než by bylo nutné. Rozhodli se jej proto vrátit poslancům zpět k projednání s pozměňovacím návrhem.

Ten se týká především řešení možných komplikací spojených s ad hoc odkladným účinkem případných žalob, jak bylo navrženo ve znění zákona zaslaného ze sněmovny. Následkem schválení této verze zákona by mohlo docházet k neúměrnému prodlužování příprav a realizací záměrů, jež podléhají tzv. procesu EIA, což by mohlo ve výsledku u některých stavebních projektů být až likvidační. Nejrůznější sdružení by touto cestou totiž mohla opakovanými a často neopodstatněnými žalobami zabránit realizaci v podstatě jakéhokoli stavebního záměru. Žaloba by se mohla začít používat jako cílená brzda stavebních záměrů, čemuž se Senát ve svém návrhu snaží zabránit. Senátní návrh počítá s termínem, v němž soud musí rozhodnout, zda se nejedná o tzv. „šikanózní žalobu“ a zda je odkladný účinek žaloby opodstatněný.

Dalším právním předpisem je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato novela se snaží řešit obrovský problém, kterým je neustálé snižování počtu a plochy zemědělsky využitelných pozemků, činí tak ale poněkud necitlivým způsobem. I zde Senát vznesl některé naprosto oprávněné námitky. Ty se týkaly zejména faktu, že původně navrhované znění počítá s poplatkem za vynětí ze zemědělského půdního fondu například u rodinných domů, zařízení občanské vybavenosti a zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních zařízení, garáží, chat a drobných staveb nad 25 m2. Tento poplatek by při realizaci staveb neúměrně zatížil jak investory ze strany měst a obcí, tak především obyvatelstvo. Pro ilustraci – například u stavby rodinného domu by se částky za vynětí ze ZPF mohly pohybovat i v řádech desítek až stovek tisíc, což je naprosto nepřiměřené. Senát proto u uvedených staveb navrhuje zrušení povinnosti platby poplatku.

-das-