Na 4. schůzi Senátu čekalo na senátory celkem jedenáct jednacích bodů. Dopoledne bylo celé vyhrazeno pro body ministra financí. Ten měl v Senátu padesáti procentní úspěšnost, když tři jeho návrhy zákonů senátoři schválili (zákon o cenách, zákon o působnosti orgánů Celní správy, a zákon, který mění další zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy). Naproti tomu k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonu rozpočtová pravidla a zákonu o dani z nemovitých věcí přijali senátoři pozměňovací návrhy a Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat na své lednové schůzi. Prvním bodem odpoledního jednání bylo projednání novely mediálně známého zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, u kterého senátoři využili institutu nezabývat se. Následně přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti ke změnám rámcových pozic ke směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady a ke směrnici, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Potá schválili novelu mysliveckého zákona a novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.
V posledním bodě jednání pak senátoři vzali zpět senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 287.