ČSSD zásadně odmítá zavádění školného na vysokých školách. Vycházíme ze zásady, že každý musí mít šanci dosáhnout co nejvyššího vzdělání a tato šance smí být omezena pouze jeho schopnostmi a pílí, nikoliv příjmy rodiny, ze které pochází. Jedná se o nesporný veřejný zájem, rozsah a kvalita vzdělání populace bezprostředně spoluurčuje konkurenceschopnost národní ekonomiky, politickou kulturu země a kvalitu života.

Odložené školné, které navrhují strany sestavující vládní koalici, přitom neřeší aktuální podfinancování českých vysokých škol a nepřispívá k zavedení reformy financování těchto škol tak, aby se investice do kvantity nezbytné v devadesátých letech minulého století začaly proměňovat v potřebné investice do kvality vysokých škol. Naopak, každá forma školného podporuje další neudržitelný extenzivní růst.

Odmítáme absurdní tvrzení, že by tzv. odložené školné bylo sociálně citlivé či dokonce nevinné. Jedná se pouze o přesun zátěže z výchozí rodiny studenta na jeho budoucí rodinu a další budoucí zvyšování zátěže rodin s malými dětmi. Pokud hlásaly před volbami ODS a TOP 09, že nechtějí zadlužovat budoucí generace, právě odloženým školným toto své předsevzetí flagrantně porušují.

Zkušenosti z Austrálie, Nizozemí a Velké Británie přitom ukázaly, že odložené školné je sice neefektivní z pohledu potřebného nárůstu příjmů vysokých škol, zato vyvolává značná rizika růstu zadlužení škol, studentů a zvláště veřejného dluhu. Funguje pouze jako drahé alibi pro okamžité snižování veřejných výdajů do terciárního vzdělávání. Pokládáme v situaci krize veřejných financí za zcela nezodpovědné, pokud se budoucí vládní koalice pokouší zopakovat experiment, který již jinde prokazatelně selhal.


Odkaz na původní článek na oficiálních stránkách ČSSD.

Odkaz na video s projevem poslankyně za ČSSD Vlasty Bohdalové.